دانلود مديريت ريسك در پروژه ها نشریه شماره 659

در این انجمن به مدیریت ریسک در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3249
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

دانلود مديريت ريسك در پروژه ها نشریه شماره 659

پست توسط naderloo »

دانلود مديريت ريسك در پروژه ها نشریه شماره 659 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 1387
دانلود مديريت ريسك در پروژه ها

فصل اول : مباني مديريت ريسك . ........................................................................................................ 19
1. مقدمه. ...................................................................................................................................................................... 19 -1
2. مفهوم عدم قطعيت و ريسك . ............................................................................................................................... 19 -1
3. عدم قطعيت در پروژه ها......................................................................................................................................... 22 -1
4. ريشه هاي عدم قطعيت در پروژه ها (چارچوب شش "چه"). ......................................................................... 24 -1
5. عدم قطعيت و ريسك در پروژه ها........................................................................................................................ 25 -1
6. بررسي منشأ ريسك در پروژه ها.......................................................................................................................... 28 -1
7. دسته بندي مفهومي ريسك . ................................................................................................................................ 29 -1
8. مديريت ريسك . ..................................................................................................................................................... 32 -1
9. روش ها و متدولوژ ي هاي مديريت ريسك پروژه . ........................................................................................... 35 -1
10 . جمع بندي . ............................................................................................................................................................ 46 -1
فصل دوم: برنامه ريزي مديريت ريسك . ............................................................................................... 51
1. مقدمه. ...................................................................................................................................................................... 51 -2
2. ضرورت برنامه ريزي مديريت ريسك.................................................................................................................. 52 -2
3. اهداف و محدوده مديريت ريسك . ..................................................................................................................... 52 -2
4. برنامة مديريت ريسك ........................................................................................................................................... 55 -2
5. جمع بندي ................................................................................................................................................................ 57 -2
پيوست فصل دوم . ............................................................................................................................................................ 59
فصل سوم: شناسايي ريس ك ................................................................................................................. 71
مديريت ريسك در پروژه ها 6
1 مقدمه. ....................................................................................................................................................................... 71 -3
2 مباني شناسايي ريسك . ......................................................................................................................................... 71 -3
3 نحوة بيان ريسك ها (روش فرا - زبان )............................................................................................................... 75 -3
4 طبقه بندي ريسك ها............................................................................................................................................... 76 -3
5 روش هاي شناسايي ريسك . .................................................................................................................................. 84 -3
6 خروجي هاي فرايند شناسايي ريسك . ................................................................................................................. 98 -3
7 جمع بندي ................................................................................................................................................................. 99 -3
فصل چهار م : ارزيابي كيفي ريس ك . ................................................................................................... 103
1. مقدمه. ................................................................................................................................................................... 103 -4
2. روش هاي ارزيابي ريسك. ............................................................................................................................. 104 -4
3. ابعاد ارزيابي كيفي. ............................................................................................................................................. 104 -4
4. نحوه تركيب احتمال وقوع و تاثير ريسك . .................................................................................................... 112 -4
5. اولويت بندي ر يسك ها. ....................................................................................................................................... 119 -4
6. جمع بندي ............................................................................................................................................................. 122 -4
فصل پنجم : ارزيابي كمي ريس ك . ...................................................................................................... 125
1. مقدمه. ................................................................................................................................................................... 125 -5
2. ارزيابي كمي ريسك - كاربردها، مزايا و معايب. .......................................................................................... 126 -5
3. انواع روش هاي ارزيابي كمي . ............................................................................................................................ 128 -5
4. مدل هاي مورد استفاده در روش هاي شبيه سازي. ....................................................................................... 140 -5
5. جمع بندي ............................................................................................................................................................. 144 -5
فصل ششم : برنامه ريزي پاسخ گويي به ريسك . ................................................................................. 147
1. مقدمه .................................................................................................................................................................... 147 -6
2. اطلاعات لازم بر اي پاسخ گويي به ريسك ..................................................................................................... 147 -6
3. ضرورت تعيين راهبرد (استراتژي) پاسخ گويي به ريسك ......................................................................... 148 -6
4. راهبردهاي (استراتژي هاي ) متداول براي پاسخ گويي به ريسك ............................................................... 149 -6
5. پاسخ گويي به فرصت ها...................................................................................................................................... 155 -6
6. انتخاب راهبرد (استراتژي). ............................................................................................................................... 159 -6
7. تخصيص متولي ريسك . .................................................................................................................................... 161 -6
8. ارزيابي اثر بخشي پاسخ ها. ................................................................................................................................ 162 -6
9. برنامه بازبيني و ريسك هاي ثانويه. ................................................................................................................. 164 -6
7 فهرست مطالب
10 . خروجي مرحله پاسخ به ريسك : تكميل دفتر ثبت ريسك . .................................................................. 167 -6
11 . جمع بندي . ......................................................................................................................................................... 168 -6
فصل هفتم : پايش، كنترل و بازنگري ريس ك . .................................................................................... 171
1 مقدمه. .................................................................................................................................................................... 171 -7
2 هدف هاي فرايند پايش و كنترل ريسك . ..................................................................................................... 172 -7
3 بسترهاي لازم براي فرايند پايش و كنترل ريسك . ..................................................................................... 173 -7
4 خروجي هاي متداول فرايند مديريت ريسك . ............................................................................................... 175 -7
5 بازنگري و مستند ساز ي فرايند مديريت ر يسك. ........................................................................................ 186 -7
6 جمع بندي .............................................................................................................................................................. 191 -7
فصل هشتم : جايگاه مديريت ريسك در مديريت پروژ ه . ................................................................. 195
1. مقدمه. ................................................................................................................................................................... 195 -8
2. دور ة عمر پروژه و مد يريت ريسك. ................................................................................................................ 196 -8
3. دورة عمر پروژه . .................................................................................................................................................. 197 -8
4. مديريت ريسك در دورة عمر پروژه . ............................................................................................................... 199 -8
5. زمان مناسب براي آغاز مديريت ريسك. ....................................................................................................... 205 -8
6. جمع بند ي- مديريت ريسك در دورة عمر پروژه .......................................................................................... 206 -8
7. جايگاه مديريت ريسك در استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه . .......................................................... 207 -8
8. ورودي هاي فرايند مديريت ريسك . ................................................................................................................ 215 -8
9. خروجي ه اي فرايند مديريت ريسك .............................................................................................................. 217 -8
10 . كاربرد خروجي هاي مديريت ريسك در مديريت پروژه . .......................................................................... 217 -8
11 . جمع بندي - جايگاه مديريت ريسك در استاندارد دانش مديريت پروژه . ............................................. 220 -8
فصل نهم : مديريت ريسك در قراردادها و تداركات پروژ ه . ............................................................. 223
1. كليات. ................................................................................................................................................................... 223 -9
2. جايگاه مديريت ريسك در مديريت قراردادها ............................................................................................... 224 -9
3. روش هاي اجراي پروژه (نظام اجراي پروژه) با نگرش ريسك. ............................................................... 226 -9
4. ريسك ه اي روش طرح و ساخت. ................................................................................................................... 228 -9
5. تداركات و قراردادهاي پروژه ها از ديدگاه "فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور " (فيديك). ....... 230 -9
6. انواع قراردادها از نظر روش پرداخت. .............................................................................................................. 235 -9
7. قراردادهاي مبلغ مقطوع . .................................................................................................................................. 239 -9
8. قراردادهاي بازپرداخت هزينه........................................................................................................................... 242 -9
9. قراردادهاي زمان و مصالح . ............................................................................................................................... 245 -9
مديريت ريسك در پروژه ها 8
10 . معيار هاي تعيين نوع قرارداد. ........................................................................................................................ 246 -9
11 . جمع بندي . ......................................................................................................................................................... 247 -9
فصل دهم : نمونه مطالعات مديريت ريس ك . ..................................................................................... 251
1-10 . مقدمه . ................................................................................................................................................................ 251
2-10 . پروژه اول : كانال پاناما ( از شكست واقعي تا موفقيت چشمگير با مديريت ريسك ). ........................ 252
3-10 . پروژه دوم : پياده سازي مديريت ريسك در يكي از شركت هاي ايراني. .............................................. 265
4-10 . پروژه سوم : فهرست طبقه بندي شده ريسك ها در يك پروژه ساخت فرودگاه .............................. 273
5-10 . پروژه چهارم : برآورد پيشنهاد قيمت قرارداد خط لوله دريايي با توجه به ريسك زمان و هزينه ... 277
پيوست ها .............................................................................................................................................. 289
پيوست ال ف : معرفي نرم افزارهاي مديريت ريسك پروژه ....................................................................... 289
پيوست ب : اصطلاحات و تعاريف . ...................................................................................................... 299
پيوست ج: فرم هاي الگو و نمونه مديريت ريسك . ............................................................................... 307
مناب ع ....................................................................................


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بازگشت به “مدیریت ریسک”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان