مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

در این انجمن به کارشناسی ارشد در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

فرایند دو لجنی:
مرحله اول:حذفBODبا لجن فعال پربار
مرحله دوم:نیتریفیکاسیون = SRTبالا


صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

اکسیژن خالص:
غلظتmlssبالا
زمان ماند هیدرولیکی بالا
بارگذاری حجمی بالاتر = بالاترین1.3-3.2
نیتریفیکاسیون محدود به دلیل وجودco2وPHاسیدی
کمترین زمان ماند=1-3روز
انتشار کمتر VOCوگاز های خروجی
ایجاد کف نوکاردیایی
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

فرایند کراوس:
برای تصفیه فاضلاب صنعتی فاقدنیتروژن
به منظور دفع بیش از اندازه بر واحد های لجن فعال ودر نتیجه جمع شدن بیش از اندازه لجن پیشنهادشد
سوپر ناتانت هاضم لجن بعنوان یک منبع نوترینت به یک بخش از لجن برگشتی دریک تانک هوادهی مجزای طراحی شده برای نیتریفیکاسیون افزوده می شود
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

هوادهی متداول:
بارگذاری الی کم
زمان هوادهی طولانی =20-40روز
SRTبالا
ماند هیدرولیکی 24ساعت=تجهیزات هوادهی براساس اختلاط مورد نیاز طراحی می شود
برای اجتماعات کوچک کاربرد دارد
F/Mپایین
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

کانال اکسیداسیون:
زمان ماندهیدرولیکی طولانی = دوم زمان طولانی بعد از هوادهی ممتد
F/Mپایین
بارگذاری پایین
قابلیت تصفیه شوک های بار الی و مواد سمی بدون تاثیر بر کیفیت پساب خروجی
تولید کم لجن
امکان حجیم شدن
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

فرایند اوربال:
انجام فرایندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

سیستم هوادهی متقابل:
DO= 0.7-1mg/l
انجام نیتریفیکاسیون =چون SRTبالا و DO پایین
انجام دنیتریفیکاسیون=بدلیل شرایط انوکسیک
F/Mپایین
بارگذاری پایین
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

فرایند بیولاک:
SRTبالا
انجام نیتریفیکاسیون ودنیتریفیکاسیون
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

راکتور ناپیوسته متوالیSBR:
کل فرایند در یک راکتور انجام می شود
حذف حوضچه ته نشینی ثانویه
F/Mپایین
بارگذاری پایین
می تواند بعنوان انتخاب گر بهره برداری شود
ته نشینی ارام راندمان جداسازی را افزایش می دهد
یک راکتور پر وخالی شونده
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

راکتور تخلیه ناپیوسته یا سیستم هوادهی ممتد دارای چرخه متناوب:
برای فاضلاب با جریان 500000به کار می رود
انجام نیتریفیکاسیون
دفع ناپیوسته پساب
بیشترین زمان ماند20الی40روز
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

سیستم لجن فعال چرخه ای:
متشکل از3ناحیه با نسبت حجمی تقریبا20:2:1بوده که مایع مخلوط از ناحیه سوم به ناحیه اول بازگردانده می شود
انجام نیتریفیکاسیون
احیای بالای نیترات
رفع ناپیوسته پساب
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

سلام دوستان عزیزخسته نباشین
مطالبی که بطور خلاصه راجع به فرایند های لجن فعال بود را در سایت گذاشتم از دوستانی که در ضمینه ارشد فعالیت دارن اولا خواهشمندم اگر مواردی در مطالبم اشتباه شده اطلاع بدهن و دوما اینکه موارد مهمی که در این ضمینه هست را در سایت بیارن چون حتما از این بخش در ازمون ارشد سوالاتی خواهد بود
با تشکر
[/
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
majid8890
ارشد
ارشد
پست: 779
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 تیر 1392, 12:21 pm
حالت من: Relax
محل اقامت: تهران(البته اهل تربت حیدریه هستم ها)
تشکر کرده: 196 دفعه
تشکر شده: 1466 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط majid8890 »

رفرنس مطالبتون چه کتابی بود؟
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

مهندس جان من از کتاب مت کلف و ادی استفاده کردم
کتاب شش جلدی
و کتاب تکنولوژی اب وفاضلاب
البته بعضی فرایندها زیاد رایج نیستن پس مطالب زیادی نداشتن
دوس داشتم شکلهای فرایندها رو رسم کنم و تو سایت بذارم که متاسفانه بعلت مشغله کاری زیاد وقت نکردم
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
نمایه کاربر
suldoz
حرفه ای
حرفه ای
پست: 516
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 دی 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: نقده
تشکر کرده: 57 دفعه
تشکر شده: 75 دفعه
تماس:

Re: مطالعه گروهی ارشد بهداشت محیط 93 درس تصفیه فاضلاب

پست توسط suldoz »

در فاضلاب تصفیه نشده رابطه ای بین کدورت و tssوجود ندارد ولی در پساب حاصل از لجن فعال وجود دارد:
tss تقریبا برابر کدورت در ضریب
صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “کارشناسی ارشد”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان