آزمایش میکروبی آب

در این انجمن به میکروبیولوژی آب و فاضلاب در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
rouhallah
جدید
جدید
پست: 46
تاریخ عضویت: چهار شنبه 30 تیر 1389, 12:00 am
تشکر کرده: 3 دفعه
تشکر شده: 37 دفعه
تماس:

آزمایش میکروبی آب

پست توسط rouhallah »

<A href="<A">آزمايشگاه ميکروبي:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ويژگيهای ميکروبي آب آشاميدني مبنای قضاوت در مورد تعيين قابليت شرب آبها از نقطه نظر بيولوژيکي قرار مي گيرد. البته قضاوت صحيح بدون رعايت ساير جوانب از جمله شرايط و دوره تناوب نمونه برداری، نگهداری نمونه ها و بالاخره دقت در انجام آزمايشها ميسر نخواهد بود.<o:p></o:p>
اصولا آبي که به مصرف آشاميدن مي رسد بايد از ميکروارگانيسم های بيماريزای شناخته شده و همچنين باکتريهای نشانگر که نشانه آلودگي آب با مدفوع است عاری باشد. کليفرمها بهترين باکتری های نشانگر هستند که در آزمايش باکتريولوژيکي آبها مورد توجه قرار مي گيرند.
<o:p></o:p>
باکتريهای نشانگر ديگر مانند استرپتوکوکوس های مدفوعي و کلستريديومهای احيا کننده سولفيت نيز مي توانند در تعيين منشا آلودگي آب با مدفوع و ارزشيابي کارآيي روش کلرينه کردن مورد استفاده قرار گيرند.<o:p></o:p>
شمارش کلي باکتريها: شمارش کلي باکتريها در آب دارای اهميت زيادی نيست و بسياری از آبهايي که کاملا سالم هستند ممکن است دارای تعداد زيادی باکتری باشند. بندرت ديده شده که آبي بدون باکتری باشد، ولي ممکن است آب چاههای بسيار عميق تعداد نسبتا کمتری باکتری داشته باشند.<o:p></o:p>
بطور کلي آب چاههای عميق در مقايسه با آب چاههای کم عمق از کيفيت بهتری برخوردار هستند.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
center]دفعات نمونه برداری<o:p></o:p>
دفعات نمونه برداری و آزمايش نمونه های آب بايد کنترل صحيح کيفيت آب را امکان پذير سازد.<o:p></o:p>

«جدول حداقل تعداد نمونه براي آزمون باكتري هاي نشانگر آلودگي مدفوعي در شبكه توزيع»<o:p></o:p>

TABLE]TR]TD]رديف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]جمعيت (نفر)
<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]تعداد نمونه در سال<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]1<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]5000><o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]12<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]2<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]5000 تا 100000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]12 به ازاي هر 5000 نفر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]101000 تا 500000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]12 به ازاي هر 100000 نفر به علاوه 120نمونه اضافي<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]500000<<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]12 به ازاي هر 100000 نفر به علاوه 180نمونه اضافي<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]آب‌هاي لوله کشي نشده (نظير منابع کوچک آب روستايي):
<o:p></o:p>
به منظور ارزشيابي کيفيت باکتريولوژيکي آب اين منابع بايد فواصل حداکثر يکماه مورد نمونه برداری قرار گيرند. علاوه بر کنترل ماهيانه در صورت هر گونه تغييری در وضعيت زمين مانند حفاری و غيره منبع آب بايد کلرينه گردد و مجددا مورد آزمايش قرار گيرند.<o:p></o:p>
منبع: استاندارد ملي ايران - شماره 4208 - تجديد نظر اول - سال 1386 - كيفيت آب - نمونه برداري از ‌آب براي آزمون هاي ميكروبيولوژي - آيين كار<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
center]«تعداد موارد سنجش روزانه كلر آزاد باقيمانده در شبكه‌هاي لوله كشي آب ‌آشاميدني بر حسب جمعيت»<o:p></o:p>

TABLE]TR]TD]رديف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]جمعيت (نفر)
<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]تعداد موارد سنجش كلر آزاد باقيمانده<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]1<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]تا 10000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]1 تا 2<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]2<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]10000 تا 50000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]3 تا 5<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]50000 تا 100000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]6 تا 10<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]100000 تا 500000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]11 تا 15<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]بيش از 500000<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]به ازاي هر 100000 نفر يك نمونه


+ 15<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]
center]يادآوري 1- پايش روزمره كيفيت آب آشاميدني در نقطه مصرف مستلزم اندازه گيري مقدار كلر آزاد باقيمانده در آن،
pH، كدورت و دما است.<o:p></o:p>

يادآوري 2- در شبكه‌هايي كه از منابع و مخازن متعدد تامين آب مي شوند در تعيين نمونه هاي كلر سنجي، جمعيت تحت پوشش محدوده هر كدام ملاك محاسبه است.<o:p></o:p>
استاندارد ملي ايران - شماره 1053 - تجديد نظر پنجم - سال 1388 <o:p></o:p>
 • جدول حداقل تعداد نمونه براي آزمون باكتري هاي نشانگر آلودگي مدفوعي در شبكه توزيع و تعداد موارد سنجش روزانه كلر آزاد باقيمانده در شبكه‌هاي لوله كشي آب ‌آشاميدني بر حسب جمعيت <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 14.25pt; HEIGHT: 15pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_19 alt="http://shc.sums.ac.ir/salUntitled-38.jpg" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1027"><v:imagedata o:title="salUntitled-38" src="file:///C:\DOCUME~1\kpp\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>·

  «ويژگي های ميكروبيولوژي آب آشاميدني»<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]رديف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]نوع  آب<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]نوع  باکتری<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حد مجاز در  100
  ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]1<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]کليه آب های آشاميدني<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]اشرشياكلي يا  کليفرم های گرما پای<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]2<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]آب تصفيه  شده براي استفاده در سيستم توزيع<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]اشرشياكلي يا  کليفرم های گرما پای<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]آب تصفيه شده موجود  در سيستم توزيع<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]اشرشياكلي يا کليفرم های  گرما پای<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]

  ·
  يادآوري1-
  در صورتي كه اشرشياكلي از نمونه آب جدا شود، بايد بررسي و اقدام لازم انجام شود.<o:p></o:p>
  ·

  يادآوري2- با وجود اينكه اشرشياكلي شاخص دقيق تري براي آلودگي مدفوعي مي باشد، جستجوي باكتري هاي كليفرم گرما پاي نيز به عنوان جايگزين، قابل قبول مي باشد، در صورت لزوم، آزمون هاي تاييدي مناسب بايد انجام شود.<o:p></o:p>
  ·

  كل باكتري هاي كليفرم شاخص مناسبي براي كيفيت بهداشتي ذخاير آب نيست، به ويژه در مناطق گرمسيري كه باكتري هايي كه از نظر بهداشتي داراي اهميت زيادي نيستند در تمام ذخاير آب تصفيه نشده ديده مي شود.<o:p></o:p>
  ·

  يادآوري3- در هيچ زماني ميزان كدورت آب نبايد بيش از 5 واحد كدورت نفلومتري (NTU  ) باشد، در آب هاي صاف سازي شده كدورت نبايد بيش از يك واحد كدورت نفلومتري (
  NTU  ) و ميزان
  pH  بين 5/6 تا 9 و همچنين ميزان كلر آزاد باقيمانده، پس از حداقل نيم ساعت زمان تماس در شرايط عادي (در انتهاي شبكه آب رساني) بايد بين 5/0 تا 8/0 ميلي گرم در ليتر و در شرايط همه گيري بيماري هاي روده اي يك ميلي گرم در ليتر باشد.
  <o:p></o:p>
  ·

  منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - استاندارد شماره 1011 - ويژگيهای ميکروبيولوژی آب آشاميدني<o:p></o:p>
  ·

  دفعات نمونه برداری آب استخرهای شنا:<o:p></o:p>


  ·
  به منظور ارزشيابي کيفيت باکتريولوژيکي آب استخرهای شنا بايد فواصل حداکثر دو هفته نمونه برداری و آزمايش انجام گردد.
  <o:p></o:p>
  center]·

  «ويژگي های ميكروبيولوژي آب استخرهای شنا»<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]رديف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]نوع  ميكروارگانيسم<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حد مجاز  تعداد باکتری  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]1<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]ياكتري هاي  هتروتروف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]200 در هر ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]2<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]اشرشياکلي يا كليفرم هاي  گرما پاي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]كمتر از 1 در 100 ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استافيلوكوكوس<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]50 در 100 ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]آنتروكوك هاي روده  اي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]100 در 100 ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]سودوموناس  آئروژينوزا<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]كمتر از 1 در 100 ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]

  ·
  يادآوري1-
  ميزان قليائيت كل آب استخر هاي شنا نبايد بيش از 150 ميلي گرم در ليتر باشد.<o:p></o:p>
  ·

  يادآوري2- محدوده pH  مناسب براي آب استخر شنا 2/7 تا 8 مي باشد.
  <o:p></o:p>
  ·

  يادآوري3- كدورت آب استخر شنا نبايد بيش از 5/0 NTU  باشد.
  <o:p></o:p>
  ·

  يادآوري4- ميزان كلر آزاد باقيمانده در آب استخر هاي شنا بايد 1 تا 3 ميلي گرم در ليتر باشد.<o:p></o:p>
  ·

  منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - استاندارد شماره 9412 - ويژگيهای ميکروبيولوژی آب استخر هاي شنا<o:p></o:p>
  center]«ويژگيهای باکتريولوژيکي آب معدني»<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]رديف<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]نوع باکتری<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حجم نمونه<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حد مجاز تعداد  باکتری<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]1<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]کل


  کليفرمها<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]پاسخ نمونه در 250cc<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]صفر در  100
  ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]2<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]کليفرمهای


  مقاوم به گرما<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " "<o:p></o:p>/center]/TD]TD] " " " " " /TD]/TR]TR]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استرپتوککهای مدفوعي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " "<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " " " <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]کلستريديومهای احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " "<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " " " <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]سودوموناس<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]" " " "<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي در  100
  ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]6<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]باکتريهای


  هوازی مزوفيل<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  24 ساعت
  در 20oc  گرمخانه گذاری شده
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حداکثر  20
  عدد در يک ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]7<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center] " " " <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]24 ساعت


  در


  37oc گرمخانه گذاری شده<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حداکثر  100
  عدد در يک ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]
  center]

  /font]/center]center]«ويژگي هاي باکتريولوژي آب اشاميدني بسته بندي شده»<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]نوع ميکروارگانيسم/center]/TD]TD]center]بيشينه مجاز/center]/TD]TD]center]روش آزمون/center]/TD]/TR]TR]TD]center]کل کليفرم ها<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي در صد ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]طبق استاندارد ملي ايران 3759<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]اشرشياکلي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]منفي در صد ميلي ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]طبق استاندارد ملي ايران 3759<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]ميکروارگانيسم هاي قابل کشت در دماي 2±22<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  100 در هر ميلي ليتر
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]طبق استاندارد ملي ايران 5271<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]ميکروارگانيسم ها قابل کشت در دماي 2±36<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  20 در هر ميلي ليتر
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]طبق استاندارد ملي ايران 5271<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]
  يادآوري 1- ميکروارگانيسم هاي قابل کشت تنها در زمان بسته بندي و يا بيشينه دوازده ساعت پس از بسته بندي (در صورت نگه داري در دماي پنج درجه سلسيوس) مي تواند مورد ملاک قرار گيرد.<o:p></o:p>
  center]·


  /font]/center]center]« جدول حد استاندارد ميکروبي آب معدني»<o:p></o:p>/center]
  center]حد مجاز شمارش کلي باکتري ها در مظهر چشمه (شمارش باکتري هاي هتروتروفيک)<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]دماي گرمخانه گذاري (درجه  سلسيوس  )
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]زمان گرمخانه گذاري  (
  ساعت  )
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حداکثر تعداد مجاز در هر ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  22-20
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  72
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  20
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  37
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  24
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  5
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]
  center]حد مجاز شمارش کلي باکتريها (حداکثر تا 12 ساعت پس از بطري شدن)<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]دماي گرمخانه گذاري (درجه  سلسيوس  )
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]زمان گرمخانه گذاري  (
  ساعت  )
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حداکثر تعداد مجاز در هر ميلي  ليتر<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  22-20
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  72
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  100
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  37
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  24
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  20
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]
  center]حد مجاز آلودگي باکتريايي<o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]آزمون اول<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]نوع ميکروارگانيسم<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]حجم آزمون<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]تفسير نتايج<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]روش استاندارد<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]اشرشياکلي يا کليفرم گرماپاي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  250*1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در هيچيک از نمونه ها نبايد وجود داشته باشد<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استاندارد ملي ايران به  شماره هاي  3760-3759
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]کليفرمهاي غير مدفوعي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  250*1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استاندارد ملي ايران به  شماره هاي  3760-3759
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]استرپتوککهاي مدفوعي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  250*1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استاندارد ملي ايران به  شماره هاي  3619-3620
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]سودوموناس آئروژينوزا<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  250*1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استاندارد ملي ايران به شماره 3140<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]بي هوازي ها يا احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  50*1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]در دست تدوين مي باشد<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]
  center]  ..
  <o:p></o:p>/center]

  TABLE]TR]TD]center]آزمون دوم<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]n <o:p></o:p>/center]
  center]تعداد نمونه مورد آزمون<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]نوع ميکروارگانيسم/حداکثر تعداد<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]C  <o:p></o:p>/center]
  center]نمونه آلوده قابل قبول (1)<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]M  <o:p></o:p>/center]
  center]ميکروارگانيسم در يک نمونه<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]m  <o:p></o:p>/center]
  center]ميکروارگانيسم در ساير نمونه ها<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  4
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]کليفرم هاي مدفوعي و غير مدفوعي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  2
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  0
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  4
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]استرپتوککهاي مدفوعي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  2
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  0
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  4
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]سودموناس آئروژينوزا<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  1
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  2
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]  0
  <o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]  4
  <o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]بي هوازي احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>/center


بازگشت به “میکروبیولوژی آب و فاضلاب”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان