• به انجمن خوش آمدید!
آیا می دانید ؟

خوش آمدید، دوست گرامی اگر اولین بار است وارد انجمن شده اید لطفا ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت عضو شوید در غیر اینصورت وارد شوید.
قوانين انجمن


لطفا براي مشاهده قوانين انجمن اينجارا کليک کنيدارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 7 پست ] 

 
نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 21 ارديبهشت ماه 1391 11:54 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 74%
پست ها : 74
امتياز: 1039
عضویت: 25 دي ماه 1390 15:47
ساکن: تهران
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 71 بار
آخرین بازدید: 4 ارديبهشت ماه 1393 17:22

نام و نام خانوادگي : محمدرضا مسعودي نژاد
آخرين مدرك تحصيلي:دکتری در رشته محیط زیست
تاريخ تولد : 1340
رتبه علمي : دانشيار
مقالات در مجلات داخلي و خارجي :
-1 مسعودي نژاد م.، مسعودنيا م. بررسي تجمع جيوه در بدن دلفين هاي اقيانوس آرام و اطلس . آب و محيط زيست سال
33- 1378 ،شماره 38 ، صفحات 36
-2 مسعودي نژاد . محمد رضا ، ايماندل . كرامت الله ، بررسي غلظت تانن در ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، مجله علمي
89- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست ،سال 1379 ، شماره 5و 6، صفحات 105
-3 مسعودي نژاد، م. ، طالبي ، ا.، صنعت آبكاري ، مشكلات و راهكارهاي زيست محيطي در آن ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده
.27- بهداشت ، سال 1380 ، شماره 14 ، صفحات 39
-4 مسعودي نژاد ، م . ، اهميت حفاظت از درختان بلوط در راستاي كاربرد تانن در تصفيه فاضلاب صنعتي ، مجله علمي و
. 36 – پژوهشي دانشكده بهداشت ، سال 1381 ، شماره 15 ، سال دهم ، صفحات 23
-5 مسعودي نژاد ، م . ، سحري مقدم ، ن . ، تصفيه فاضلاب خانگي بوسيله گياه آپالاچين ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده
. 34 – بهداشت ، سال 1381 ، شماره 16 ، سال دهم ، صفحات 27
-6 مسعودي نژاد ، م . مقايسه روشهاي مختلف استخراج تانن از ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، مجله علمي پژوهشي حكيم
88 - ، دوره 6 ، شماره 1 ، بهار 1382 ، صفحات 81
2
-7 مسعودي نژاد ، م . رضازاده آذري ، م . ، امكان سنجي كاربرد جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري ،
مجله علمي و پژوهشي علوم پيراپزشكي ، دانشكده پيراپزشكي شهيد بهشتي ، تابستان 1382 ، سال اول ، شماره دوم ،
. صفحات 103 تا 111
-8 مسعودي نژاد، م.، يزدانبخش،م.، حذف كروم و نيكل از منابع آب آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره ميوه بلوط، مجله علمي
پژوهشي كومش، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان سمنان، پائيز 1383 ، جلد 6، شماره 1، صفحات 7 تا
.14
-9 مسعودي نژاد ، م.ر.، يزدانبخش، ا.ر.، محرابي، ي.، مقايسه راندمان حذف كروم، نيكل و كادميوم از فاضلابهاي صنعتي توسط كنترل
كننده ها پي اچ، مجله علمي پژوهشي حكيم، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، دوره 7، شماره 3، پاييز 1383 ، صفحات
.59 -52
در سال (MTBE) -10 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، بررسي احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني شهر تهران به ميتل ترشري بوتيل اتر
. 1381 ، مجله علمي پژوهشي پژوهنده، فروردين ارديبهشت 1384 ، سال 10 ، شماره 43 ، صفحات 392 تا 397
-11 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، توليد انبوه و بهداشتي قارچهاي خوراكي توسط پكيج هاي تمام الكترو نيكي، مجله سيماي
23- محيط، كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران، تابستان 1385 ، سال سوم، شماره 18 ، صفحات 20
.
-12 عظيمي،ع.، ولي زاده،ب.، مسعودي نژاد،م.، صفرزاده،ع.، بررسي حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي با استفاده از جوهر ميوه
، بلوط، مجله علمي پژوهشي محيط شناسي، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، سال سي و سوم، بهار 1386 ، شماره 41
.10- صفحات 5
13 - Massoudinejad, M.R., Manshouri,M., Yazdanbakhsh, A.R., Study on the reuse of Zamyad
factory wastewater treatment plant effluent in irrigation, Iran, J. Environ. Health, Sci. Eng., 2006,
Vol.3, No.4, Autumn, PP.285-288.
14- Massoudinejad, M.R., Rezazadeh Azary, M., Khatiby, M., Treatment of wastewater in plating
industry by chelate extraction method, Iran, J. Environ. Health, Sci. Eng., 2007, Vol.4, No.1, Winter,
pp.13-21.
15- Azari, M., Falaki, F., Massoudinejad,M.R., Assessment of Dioxin-like compounds released
From Iranian industries and municipalities, J. Res. Dis. Tho. Sur.Int and Tub., TANAFOS, 2007,
vol.6, No.3, pp. 56-64.
3
16- Massoudinejad, M.R., Manshouri, M., Khatibi, M., Adibzadeh, A., Amini, H., Hydrogen
sulfide Removal by thiobacillus thioparus Bacteria on seashell Bed Biofilters, Pakistan Journal
of Biological sciences, 2008, Vol.11,No.6, pp.920-924.
17- Azari, M.R., Massoudinejad, M.R., Motesadi, S., A new Sampler and Analysis method for
BTEX in ambient air, J. Res.Dis.Tho.sur.Int and Tub.TANAFOS, 2008,Vol.7,No.3,pp.47-52.
18- Azari,M.R., Ghadjari, A., Massoudinejad, M.R., Faghih Nasiree,N., Air borne Microbial
contamination of Dental units,J.Res.Dis.Tho.sur.Int and Tub.TANAFOS, 2008, Vol.7, No.2,
pp.54-57.
-19 مسعودي نژاد ،م.ر. ، ليلي ، م.، اديب زاده، ا . ، خطيبي، م.، بررسي تاثير مواد پر كننده در ستونهاي بيو فيلتري بر سولفيد هيدروژن
.، هوا ، مجله علمي پژوهشي پژوهنده ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،سال سيزدهم ، شماره 5 ، پي در پي 65 ، آذر و دي 1387
. صفحات 405 تا 415
20 - سوري ، ح . ، عيني ، ا . ، موحدي نژاد ، ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، ارايه الگوي عملي نقشه سياست گذاري در سوانح
. ترافيكي كشور در سال 1387 ، مجله علمي پژوهشي حكيم ، دوره 12 شماره 3 پاييز 1388 ، صفحات 1 تا 10
-21 مسعودي نژاد ، م. ر . ، منشوري ، م . ، خطيبي ، م . ، طراحي ، ساخت و ارزيابي تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت
مو شها ، مجله علمي پژوهشي سلامت ومحيط ، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران ،دوره 3 ،شماره 30 ، پائيز
. 1389 صفحات 347 تا 358
-22 منصوري ، ن، مسعودي نژاد ، م . ر . ، اصيليان ، ح . ، مفرشي ، آ . ، اثر پارامترهاي مختلف بر توان جذبي زئوليت طبيعي
كلينو پتيلوليت براي حذف گاز دي اكسيد نيتروژن، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بهبود ، سال چهاردهم
. ،شماره سوم ،پائيز 1389 ، صفحات 197 تا 205
-23 مسعودي نژاد ، م. ر. ، آموزگار ، م.ع. ، اديب زاده ، ا . ، خطيبي ، م. ، ليلي ، م . ، بررسي امكان سازگار نمودن با كتري تيو
، از هوا ، مجله علمي پژوهشي انجمن زيست شناسي ايران ، جلد 23 (H2S) باسيلوس تيو پاروس در حذف هيدروژن سولفوره
. 808 - 1389 صفحات 799 ، شماره 6
24-Ainy , E. , Soori , H. , Nasermoadeli ,A. , Movahedi , M . ,Mehmandar , M.R. , Mahfozphoor
, S. , Massoudinejad , M . R . , et al . , Association of provisional driver licensing intervention
by police with changes in incidence and severity of road traffic injuries in Iran , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/9
4
25 - Movahedi M. , Soori , H. Nasermoadeli , A. , Ainy , E. ,Mehmandar , M.R.
Massoudinejad M.R. , Hatam Abady., H . R . , Association of mandatory seat belt use
legislations intervention by traffic police with changes in road traffic injuries in Iran , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/9 .
-26 سوري ، ح . ، ناصر معدلي ، ع . ، عيني ، ا . ، موحدي ، م . ، مهماندار ، م . ر . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، تاثيراجراي قانون
اجباري شدن كمربند ايمني در مرگ ناشي از سوانح ترافيكي كشور ، مجله علمي و پژوهشي حكيم ، شماره اول ، دوره دوازدهم ،
. 54 - بهار 1388 ، صفحات 48
27-Nasermoadeli , A. , Soori , H. , Movahedi , M . ,A. , Mehmandar , M.R. , Ainy , E. ,
Hatamabadi ,H . R . , Azari , M . , Mahfozphoor , S. ,Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . ,
Association of a few interventions by police with changes in traffic injuries in Iran , traffic
injuries in Iran , J. , Injury Prevention , Volume16 , Issue 1 , A4-A5 doi : 10 . 1136 / ip .
2010, 29215/15 .
28- Soori , H. , Royanian , M. , Ainy , E. , Movahedinejad , A . , Movahedi , M . ,
Mahfozphoor , S. , Hatamabadi ,H . R . , Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . , Political
Mapping study and a practical model presentation on pertaining to the state of road traffic
Injury in Iran 2008-2009 , J. , Injury Prevention Volume16 , Issue 1 , A1 doi : 10 . 1136 / ip .
2010, 29215/3 .
29- Soori , H. , Royanian , M. , Ainy , E. , Movahedinejad , A . , Movahedi , M . ,
Mahfozphoor , S. , Hatamabadi ,H . R . , Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . ,Road traffic
injuries in I . R . IRAN : the role of interventions implemented by traffic police , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/10 .
-30 چاوشي ، بهنام ، مسعودي نژاد ، محمد رضا ، اديب زاده ، امير ، ارزيابي ميزان انتشار و ضريب انتشار ( فاكتور انتشار ) گاز
دي اكسيد گوگرد از خروجي هاي پالايشگاه نفت تهران ، مجله علمي پژوهشي سلامت و محيط ، فصل نا مه انجمن علمي بهداشت
. محيط ايران ، دوره چهارم ، شماره دوم ، تابستان 1390 ، صفحات 233 تا 244
**********************
مقالات در كنگره هاي داخلي و خارجي :
-1 مسعودي نژاد م .، رابطه جايگاههاي توزيع بنزين در تهران با تجمع سرب در هوا، خاك و گياهان اطراف . سمينار آلودگي هوا در
. دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 1369
-2 مسعودي نژاد م . بررسي اثرات سرب بر روي خون كارگران شاغل در پمپ بنزينهاي تهران . دومين كنگره پژوهشي نفت و گاز
. پتروشيمي در تهران، 1369
5
-3 مسعودي نژاد م . پراكنش سرب در هوا، خاك و گياهان محيط اطراف پمپهاي بنزين در تهران . سومين كنگره پژوهشي نفت و
گاز و پتروشيمي در تهران ، 1370
-4 مسعودي نژاد م . نقش تاثيرات همزمان مخلوط لجن فعال و پودر كربن فعال در تصفيه فاضلاب شهري . سمينار شهر و شهرداري ،
بهداشت و سلامتي در شيراز ، 1371
-5 مسعودي نژاد م . شجاعي .ح . بررسي آلودگي نمك توليدي از درياچه مهارلو و تاثيرات آن در تهيه نان و تصفيه آب شيراز . سمينار
كشوري بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي تهران 1374
-6 مسعودي نژاد م.، ايماندل ك . بررسي غلظت تانن در ميوه گونه اي مختلف بلوط ايران . اولين همايش تربيت نيروي انساني در
دوره هاي دكتراي تخصصي ، تهران ، 30 لغايت 31 مردادماه 1379
-7 مسعودي نژاد ، م. ايماندل ، ك. ياسا ، ن .، مقايسه روشهاي مختلف استخراج تانن از ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، اولين
همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي ، تهران ، 16 لغايت 19 آبان ماه 1379
-8 مسعودي نژاد. محمد رضا ، رضا زاده آذري . منصور ، امكان سنجي كاربرد جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع
. آبكاري ، چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط ، يزد ، 15 لغايت 17 آبان ماه 1380
، pH -9 مسعودي نژاد،م. يزدانبخش ، ا.، مقايسه راندمان حذف كروم ، نيكل و كادميوم از فاضلابهاي صنعتي توسط كنترل كننده هاي
. پنجمين همايش كشوري بهداشت محيط ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران ، 4 لعايت 6 آبان ماه 1381
-10 مسعودي نژاد ، م. يزدانبخش ، ا. حذف كروم و نيكل از منابع آبهاي زير زميني آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره ميوه بلوط ،
اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ، 7 لغايت 10 آبان ماه 1381
، در سال 1381 (MTBE) -11 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، بررسي احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني شهر تهران به متيل شري بوتيل اتر
. 17 آبان ماه 1384 - هشتمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 19
-12 مسعودي نژاد, م., مخاطرات ناشي از بنزنهاي بدون سرب بر سلامتي انسان و محيط زيست, اولين كنگره ملي محيط زيست , شغل و
. سرطان در ايران, تهران مجتمع بيمارستاني امام خميني, 6 لغايت 8 خرداد ماه 1385
-13 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، اديب زاده،ا.، اميني، ح.، ارزيابي كارائي كمپوست در حذف هيدروژن سولفوره از هوا در مقياس آزمايشگاهي،
. اولين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 21 خرداد ماه 1386
-14 مسعودي نژاد، م.، يزدانبخش،ا.، خطيبي، م.، حذف رنگ از فاضلاب صنايع نساجي پلي اكريليك به روش اكسيداسيون با كلر، اولين
. كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 21 خرداد ماه 1386
، -15 مسعودي نژاد ، م.، خطيبي ، م.، بررسي سندرم بيماريهاي ساختمان ، اولين كنگره كنترل عفونتهاي بيمارستاني، كد 11027242
. 18 آبان ماه 1386 – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، 16
-16 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، اديب زاده،ا.، حذف هيدروژن سولفوره توسط بيوفيلتر حاوي باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس در بستري از
. گوش ماهي، دهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي همدان، 8 لغايت 10 آبان ماه 1386
6
-17 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، كنترل آلودگي هوا در دامداري ها و مرغداري هاي روستايي با استفاده از بيوفيلترهاي زيستي، اولين
همايش ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار روستايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم، 7 لغايت 8 اسفند ماه
.1386
-18 مسعودي نژاد،م.، توسعه كشت قارچهاي دكمه اي از لحاظ كمي در مناطق مختلف كشور، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي،
. دانشگاه پيام نور مركز تالش، 23 لغايت 25 مرداد ماه 1387
-19 مسعودي نژاد،م.، رضازاده آذري،م.، كاهش شاخصهاي آلودگي فاضلاب صنايع نساجي به منظور امكان سنجي تصفيه بيولوژيك آن، اولين
. همايش منطقه اي نقش ميكروارگانيسم ها در صنايع كاربردي كشور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، 22 آبان ماه 1387
-20 مسعودي نژاد،م.، حذف آلايندهاي گازي از معادن توسط فيلترهاي كربن اكتيو، هشتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در
. 7 آذرماه 1387 - معادن و صنايع معدني، مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، 5
-21 مسعودي نژاد، م.، افزايش كيفيت بهداشتي و غذائي قارچهاي خوراكي توليد شده توسط پكيجهاي تمام الكترونيك، دومين كنفرانس ملي
. 12 آذرماه 1387 - غذاي فراسودمند، دانشگاه تربيت مدرس، مركز همايشهاي كانون پرورش فكري، 11
-22 مسعودي نژاد، م.، فلاح زاده ، ر . ، ساخت نرم افزار شبيه ساز و محاسبه گر پارامترهاي هيدروليكي ، چهارمين همايش و نمايشگاه
. 12 آبان ماه 1389 - مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران ، 8
-23 مسعودي نژاد، م.، فلاح زاده ، ر . ، استفاده از نرم افزار ها با محيط مجازي به منظور آموزش فرايند تصفيه آب در محيط هاي شهري،
. 12 آبان ماه 1389 - چهارمين همايش و نمايشگاه مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران ، 8
-24 مسعودي نژاد ، م . ، آقاياني ، ا . ، علينژاد ، ع . ، بررسي كاربرد الكترودهائي با پوشش آئروژل كربني براي حذف ف لزات سنگين از
. محلولهاي آبي ، همايش ملي آب با رويكرد آب پاك ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) ، 11 لغايت 12 اسفند 1389
-25 فلاح زاده ، ر . ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، فرح زادي م. ه. ، پور سيد ، س. م. ، استفاده از فن آوري هاي زيست پالايي جهت اصلاح
خاك اطراف مخازن ذخيره آب و حفاظت در برا بر آلودگي هاي محيطي ، اولين كنفرانس بين المللي بتن هاي ناتراوا مخازن ذخيره آب
. شرب ، شركت آب و فاضلاب استان گيلان ، 25 لغايت 27 خرداد ماه 1390
26- Soori , H. , Massoudinejad , M . R . , Ainy , E. , Rezazadeh Azari , M . ,Reviewing rules and
regulations of RTLs by focusing on opportunities and weaknesses of rules , 10th National
conference on injury prevention and safety promotion , Brisbane convention and exhibition center
, 2-4 november 2011.
-27 يزدانبخش ، ا . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، آقاياني ، ا . ، مهدي پور ، ف . ، قنبري ، ف . ، بررسي قابليت استفاده از فرايند انعقاد و
در حذف آلاينده ها از محلولهاي آبي ، چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط – يزد آبان ماه ( ECF ) شناور سازي الكتريكي
. 1390
با نام الكترو مدكس توسط شركت پاك SOW -28 فلاح زاده ، ر . ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، قديريان ، بومي سازي توليد كننده
. زيست پژوه ، چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط – يزد آبان ماه 1390
7
*********************
تاليفات
-1 مسعودي نژاد ، م. ، خاني ، م. ، منشوري ، م . ، نقشه برداري چاپ اول ، ديبا گران كتاب ، تهران ، 1377
-2 مسعودي نژاد ، م. ، عمل صالح ، 1.، رفعت بخش ، م.، ا نگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست، انتشارا ت سمت ،
. تهران ، چاپ سوم 1383
. -3 مسعودي نژاد،م، خاني، م، منشوري، م، نقشه برداري تكميلي با تجديد نظر، ديباگران كتاب تهران، چاپ هشتم، دي ماه 1383
. -4 اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كشور, كتاب جامع بهداشت عمومي, ويراست دوم, سه جلد, انتشارات ارجمند, 1385
-5 اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مباني كنترل عفونت هاي بيمارستاني، انتشارات مركز تحقيقات عفوني
اطفال ، آبان ماه 1386
-6 اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، و مركز تحقيقات ارتقاء ايمني، راهنماي آموزش عملي پيشگيري از سوانح
. ترافيكي، تأليف دنيش موهان و همكاران، ناشر دفتر تحقيقات كار بردي پليس راهنمايي، چاپ اول 1387
. -7 مسعودينژاد، م.، فلاحزاده، ر.، اصول تصفيه و بهرهبرداري از منابع آب به روش پويانمائي، انتشارات حفيظ، چاپ اول 1388
-8 مسعودي نژاد ، م . ، مديريت روشهاي مهندسي در اصلاح ساختار محيط به منظور كنترل حوادث ناشي از ترافيك ،
. انتشارات پرهام ،چاپ اول 1389
**********************
-9 طرحهاي تحقيقاتي
-1 همكارطرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا، مجري طرح : غياث الدين ، م . بررسي سرب در محيط تهران . اعتبار دهنده : انستيتو
تحقيقات علوم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجل اجرا : تهران ، تاريخ شروع 1367 ، تاريخ خاتمه : . 1368
-2 مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، همكار طرح : شجاعي ، ح. بررسي آلودگي نمك توليدي از درياچه مهار لو در اثر تخليه
فاضلاب شهر شيراز اعتبار دهنده : دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، محل اجرا : شيراز ، تاريخ شروع : 1371 ، تاريخ خاتمه 1373
-3 مجري طرح: مسعودي نژاد ، محمد رضا، همكاران طرح: رضا زاده آذري ، منصور و ايماندل ، كرامت الله ، عنوان : امكان سنجي كاربرد
جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري ، سازمان اعتبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،
80/5/ 78 تاريخ خاتمه 13 /5/ تاريخ تصويب طرح 13
8
در لجن فعال با محيط رشد UASB -4 همكار طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، مجري طرح : يزدانبخش . احمد رضا ، بررسي كارائي راكتور
چسبيده جهت حذف فنول از فاضلاب ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تاريخ تصويب طرح
82/12/ 80/12/5 تاريخ خاتمه 5
5 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، بررسي احتمال آلودگي منابع آب زيرزميني شهر تهران به ( ميتل - ترشري – بوتيل اتر )
81 تاريخ خاتمه / 12 / در سال 1382 ، سازمان اعتبار دهنده ، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور ، تاريخ تصويب طرح 25 ( MTBE)
82 / 12 / طرح 25
، 6 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي سيستم انتقال و توزيع آب مجتمع آبرساني آلوئك در منطقه ورامين ، در سال 1381
. سازمان اعتباردهنده : شركت آب و فاضلاب روستائي ، تاريخ تصويب طرح اسفند 81 تاريخ خاتمه طرح اسفند 82
7 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي سيستم انتقال و توزيع آب مجتمع آبرساني شمشك در منطقه شهرستان شميرانات ،
. در سال 1382 ، سازمان اعتباردهنده : شركت آب و فاضلاب روستائي ، تاريخ تصويب طرح خرداد 82 تاريخ خاتمه طرح خرداد 83
8 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي تصفيه خانه فاضلاب صنايع رنگ و نساجي تافتريس ، در منطقه تاكستان ، درسال
83 / 10 / 82 تاريخ خاتمه طرح 25 / 10 / 1383 ، سازمان اعتباردهنده : شركت نساجي و رنگرزي تافتريس ، تاريخ تصويب طرح 25
-9 مجري طرح: مسعودي نژاد, محمد رضا مطالعات تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شيرين, روستاهاي تابعه استان تهران، ساو جبلاغ ،در
سال 1383 , سازمان اعتبار دهنده: شركت آب و فاضلاب روستائي استان تهران, تاريخ تصويب طرح تيرماه 1383 ، تاريخ خاتمه طرح تيرماه
1384.
-10 مجري طرح: مسعودي نژاد محمدرضا، همكار طرح: خطيبي م.، طراحي و ساخت فيلترهاي زيستي حاوي باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس
به منظور حذف هيدروژن سولفوره از هوا در بستري از كمپوست و زغال فعال، سازمان اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح مهر 84 تاريخ خاتمه طرح اسفند . 85
-11 مجري طرح: مسعودي نژاد محمدرضا، مطالعه، طراحي، ساخت و بهره برداري از تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت موشها، در
85 تاريخ خاتمه طرح /12/ سال 1386 ، سازمان اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 1
.86/11/30
-12 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي سيستم آبياري تحت فشار جهت فضاي سبز با استفاده از پساب انساني تصفيه شده كارخانه
.86/5/ 86 ، تاريخ خاتمه طرح: 31 /2/ زامياد، سازمان اعتباردهنده: شركت زامياد، تاريخ تصويب طرح: 31
-13 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي و ساخت نمونه دستگاه توليد اكسيژن از هواي محيط براي مصارف پزشكي با استفاده
از مكانيسم الك مولكولي در مقياس نيمه صنعتي، در سال 1386 ، سازمان اعتباردهنده: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مركز
.86/12/ 85 ، تاريخ خاتمه طرح 28 /12/ ملي تحقيقات علوم و تكنولوژي پزشكي، تاريخ تصويب طرح 28
-14 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه گندزدايي آب به روش الكتروليز، در سال 1386 ، سازمان
.88/3/ 86 ، تاريخ خاتمه طرح 11 /9/ اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 11
9
-15 همكار طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، مجري طرح: سوري، ح.، بررسي تحليل ها و فرصت ها و موانع قانوني موجود در كنترل
سوانح ترافيكي كشور، در سال 1387 ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و پليس
87/9/ 86 تاريخ خاتمه طرح: 22 /7/ راهنمائي و رانندگي ناجا، تاريخ تصويب طرح 22
-16 مجري طرح: مسعودينژاد، م.ر.، همكار طرح، كياكجوري، ر.، طراحي و ساخت دستگاه سختيگير زئوليتي در مقياس كوچك،
در سال 1388 ، سازمان اعتبار دهنده: شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
.88/8/ 87 تاريخ خاتمه طرح: 15 /8/ شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 15
-17 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر.، همكار طرح: بهجتي، م.، بررسي راندمان حذف آمونياك از هواي محيطهاي آلوده از طريق
به كارگيري بيوفيلترهاي زيستي حاوي باكتري نيتروزو موناس اروپا در مقياس پايلوت، سازمان اعتبار دهنده : معاونت
.90/11/ 89 تاريخ خاتمه طرح: 15 /11/ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 15
-18 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر. ،: بررسي نم كزدايي آب هاي شور و لب شور با استفاده از فناوري آئروژل كربني و مقايسه
آن با روش الكتروليز ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح
.90/2/ 89/7/1 تاريخ خاتمه طرح: 31
-19 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر. ،: بررسي بيو آئروسل ها در هواي توالت هاي ايراني در بخش هاي مختلف بيمارستاني ،
89 تاريخ خاتمه /1/ سازمان اعتبار دهنده: مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميتها ، تاريخ تصويب طرح 15
.90/1/ طرح: 15
********************************************************************************************************
برگرفته از:http://www.cv.sbmu.ac.ir/Lists/List2/DisplayForm.aspx?ID=142


چه زیباست بخاطر تو زیستن ...و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب ameneh تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 24 ارديبهشت ماه 1391 09:25 
آفلاين
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 23%
پست ها : 23
امتياز: 601
عضویت: 15 بهمن ماه 1389 01:00
تشکر کرده: 20 بار
تشکر شده: 10 بار
آخرین بازدید: 28 خرداد ماه 1393 14:08

آرزوی موفقیت بیشتر برای آقای دکتر مسعودی نژاد را دارم.


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب eslamazizi تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 15 بهمن ماه 1391 19:24 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 1%
پست ها : 1
امتياز: 11
عضویت: 15 بهمن ماه 1391 19:21
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 1 دفعه
آخرین بازدید: 13 دي ماه 1396 12:34

متاسفانه آقای دکتر کسالت دارن و تو دانشکده نیستن :(
آرزوی سلامتی داریم براشون


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب sara_mokh262 تشکر کننده ها:
 

naderloo (17 بهمن ماه 1391 22:49)

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 24 بهمن ماه 1391 20:55 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 74%
پست ها : 74
امتياز: 1039
عضویت: 25 دي ماه 1390 15:47
ساکن: تهران
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 71 بار
آخرین بازدید: 4 ارديبهشت ماه 1393 17:22

sara_mokh262 نوشته است:
متاسفانه آقای دکتر کسالت دارن و تو دانشکده نیستن :(
آرزوی سلامتی داریم براشونسلام
اقای دکتر دیروز برگشتند دانشکده
فوق العاده خوشحال شدم وقتی ایشون رو دیدم.خدا رو شکر که سلامتی شون رو به دست اوردند و برگشتند.
امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشند.
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورودچه زیباست بخاطر تو زیستن ...و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب ameneh تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 24 بهمن ماه 1391 21:21 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 59%
پست ها : 59
امتياز: 5408
عضویت: 2 آذر ماه 1390 15:13
ساکن: شیراز
تشکر کرده: 46 بار
تشکر شده: 23 بار
آخرین بازدید: 5 خرداد ماه 1398 20:07
M

خب خدارو شکر ایشون به گردن همه ما شاگردا حق دارن.حقیقتا استاد زحمتکش و البته باسوادی هستن


من کس نمیدانم جز او...بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب payammohamadi79 تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 26 بهمن ماه 1391 21:21 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 1%
پست ها : 1
امتياز: 1654
عضویت: 19 تير ماه 1391 10:14
تشکر کرده: 1 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
آخرین بازدید: 2 ارديبهشت ماه 1395 10:55

خدارو شکر که برگشتن ولی خدای خیلی سخت گیر ، دیرور تا برگشت کلی به ما  گیر داد که نقشه تهیه کنید و......
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب takab تشکر کننده ها: 0
 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 26 بهمن ماه 1391 22:05 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 59%
پست ها : 59
امتياز: 5408
عضویت: 2 آذر ماه 1390 15:13
ساکن: شیراز
تشکر کرده: 46 بار
تشکر شده: 23 بار
آخرین بازدید: 5 خرداد ماه 1398 20:07
M

ina hamash mishan khatereye khoob!man in dorano gozarondam


من کس نمیدانم جز او...بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب payammohamadi79 تشکر کننده ها: 0
 

نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 [ 7 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


 تاپیک های مشابه   پاسخ ها   بازديدها   نويسنده 
معرفی دکتر مسعودی نژاد مخترع برگزیده جشنواره ابوریحان بیرونی
in معرفی اساتید
0 2132 توسط naderloo
30 دي ماه 1393 22:38
چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمانقوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به: