دانلود مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند

در این انجمن به جمع آوری و دفع مواد زائد جامد در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدير انجمن: naderloo

پاسخنامه سوالات کنکور ارشد دکتری پاسخنامه سوالات کنکور ارشد دکتری

دانلود مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند

پستتوسط naderloo » 18 فروردين ماه 1391 11:17

با سلام، فهرست مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند تقدیم میگردد به تدریج لینک دانلود نیز قرار داده خواهد شد همچنین شما میتوانید

عضويت  / ورود
را ببینید.

    1.

عضويت  / ورود
    
    2.

عضويت  / ورود
     
    3.

عضويت  / ورود
  
    4.

عضويت  / ورود
    
    5.

عضويت  / ورود
    
    6.

عضويت  / ورود
  
    7.

عضويت  / ورود

    8.

عضويت  / ورود
  
    9.

عضويت  / ورود
    
    10.

عضويت  / ورود
    386.06     
    11. بررسي امکان سنجي استفاده از استريلايزر در تبديل پسماند عفوني به پسماند عادي    438.59     
    12.بررسي شيوه هاي جلب مشارکت مردمي    238.68     
    13. بررسي طرح هاي تفکيک در مبدا از ديدگاه اقتصادي    236.74     
    14.بررسي طرح يک مدفن زباله مهندسي – بهداشتي    1.04 MB    
    15. بررسي مديريت پسماند خشک شهر تهران    1.07 MB    
    16. بررسي نحوه مديريت صحيح زيست محيطي باتر ي هاي سرب ي اسيدي فرسوده     197.95     
    17. بررسي نقش مديريت پسماند بر انتشار گازهاي گلخان هاي     343.43     
    18. بررسي و امکان سنجي اجراي الگوهاي استفاده از واحدهاي بيوکمپوست     460.43     
    19. بررسي و تحليل وابستگي هاي مکاني توليد زباله در شهر تهران     496.23     
    20. بررسي وضعيت مديريتي مواد زائد جامد کارخانجات سنگبري در کشور، مطالعه موردي: استان قم     361.90     
    21. برنامه ريزي استراتژيک در مديريت اجرايي پسماند     366.09     
    22. پيشبيني زباله توليدي تهران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي     333.16     
    23. پيشنهاد استراتژي و سيستمهاي مديريت پسماند جامد شهري براي شهر تهران     885.70     
    24. تفکيک از مبدأ و مکانيزاسيون سيست م هاي جم عآوري مواد قابل بازيافت     280.29     
    25. تلفيق مديريت مواد زائد جامد و توليد انرژ ي     604.22     
    26. توليد کمپوست گامي در جهت توسعه سيستم مديريت پسماندهاي روستايي     532.81     
    27. توليد ورمي کمپوست : روش نوين مديريت پسماندها     282.03     
    28.جمع آوري تفکيک شده زباله از مبداء توليد توسط سازمان غيردولتي     259.96     
    29.زباله سوزي يا بي خطر سازي ؟ « پسماندهاي بيمارستاني شهر تهران »    268.87     
    30.طرح مديريت پسماندهاي بست هبندي با روش (Duale System Deutschland) DSD    603.83     
    31.فناوريهاي نوين در دفع پسماندهاي بيمارستاني     228.44     
    32. کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مکانيابي محل هاي دفع پسماند هاي ويژه     955.88     
    33.کنترل کيفي کود آلي     266.44     
    34.مباني فرهنگيِ مديريت پسماند در فرهنگ ايراني     294.46     
    35. مديريت پسماندها در حقوق ايران و فرانسه     237.09     
    36. مديريت مواد زايد خطرناک خانگي     292.88     
    37.مديريت نگهداري و انتقال پسماندهاي شيميايي     466.14     
    38. معيارهاي مکان يابي زيست محيطي محلهاي دفن پسماندهاي خطرناک     300.49     
    39. مقايسه انواع مختلف سيستم هاي توليد کمپوست و نحوه کارکرد آنها     337.81     
    40. نقش زنان در مديريت پسماند شهرى     212.02     
    41. بررسي و مقايسه فن آوري هاي توليد برق از پسماندهاي جامد شهري     442.45     
    42. استفاده از GIS در بررسي وضعيت و ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني کشور    78.89     
    43. مديريت مواد زائد جامد در شرايط اضطراري    61.04     
    44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد    703.00     
    45. ارزيابي پارامترهاي موثر بر انتقال آلودگي از مدفن هاي زباله به سفره هاي آب زيرزميني    210.02     
    46. پتانسيل سنجي استحصال انرزي الکتريکي در مرکز دفن زباله هاي شهر شيراز    353.88     
    47. افزايش سرعت فرايند توليد کمچوست از مواد زايد جامد شهري و بهبود کيفيت محصول نهايي    145.19     
    48. معرفي يک فن آوري نو در رابطه با سوزاندن پسماندهاي خطرناک بيمارستاني و صنعتي و توليد کلينکر سيمان    213.75     
    49. مشکلات و دلايل ناکارآمدي فرايند خصوصي سازي در فعاليت هاي مديريت پسماند شهري    390.10     
    50. بررسي امکان کاهش آلودگي متان توليد شده در محل دفن زباله شهري براساس مکانيزم توسعه پاک در شهر رشت    393.84     
    51. بررسي روند تغييرات کيفي شيرابه و آبهاي زيرزميني مجاور محل دفن زباله شهر قزوين    323.79     
    52. 10- ارزيابي پتانسيل بازيافت پسماندهاي روستايي در استان هرمزگان    206.79     
    53. 11- ارزيابي و بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي    385.20     
    54. بررسي اثرات هوادهي بر کيفيت و مدت زمان توليد کمپوست در روش هوادهي توده ثابت    166.83     
    55. بررسي عملکرد روش دفن نيمه هوازي پسماندهاي شهري    203.97     
    56. تاثير کمپوست توليد شده از زباله شهري بر جوانه زني و رشد دانهال شاهي، اسفرزه و زيره سبز    238.89     
    57. تعيين پتانسيل انرژي ضايعات نيشکر    131.03     
    58. مباني طرح ريزي فرايند متدولوژيک مکان يابي و ارزيابي مکاني مراکز دفن پسماندهاي شهري    118.42     
    59. جمع آوري و تفکيک از مبداء تخم خربزه خاقاني در راستاي فراوري با هدف کاهش زباله تر قابل بازيافت    295.09     
    60.بازيافت روي از ضايعات پليمري جهت استفاده گياه در محلول غذايي و خاک    138.51     
    61. بررسي وضعيت و انواع پسماندهاي ويژه استان قم    318.77     
    62. بررسي خصوصيات شيرابه زباله هاي شهري شهر مشهد    366.89     
    63. بررسي فرايند مديريت پسماندهاي شهري استان گلستان    362.74     
    64. لزوم کنترل کيفي کمپوست و ورمي کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي    471.02     
    65. قابليت تهيه کود کمپوست از پسماندهاي خانگي با استفاده از کرم خاکي ايزنيا فوئتيدا    444.49     
    66. سير تکامل ديناميکي نيتروژن در طي پيش تصفيه بيولوژيکي مکانيکي (MBP) زباله شهري    508.88     
    67. بررسي روشهاي نوين و موجود در تصفيه شيرابه اماکن دفن    119.49     
    68. طراحي مسير زباله و خط توليد RDF براي يک نيروگاه زباله سوز با ظرفيت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران    452.09     
    69. بررسي پتانسيل توليد برق از پسماندهاي توليدي در روستاهاي استان بوشهر    179.14     
    70. مديريت جامع مواد زائد عفوني حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)    260.61     
    71. امکان سنجي استقرار واحدهاي بازيافت پسماند در 72. شهرکهاي صنعتي (شهرک صنعتي سمنان)    96.10     
    72. بررسي کارخانه کمپوست زون غربي استان گلستان، چالش ها و راهکارها    192.09     
    73. امکان سنجي استقرار سيستم بازيافت از مبداء مواد زائد شهري قم از طريق بررسي ميزان مشارکت مردمي و پتانسيل هاي بازيافت    110.28     
    74. بررسي طراحي بسته بندي با ديدگاه کگاهش ضايعات    181.29     
    75. تفکيک از مبداء در اصفهان، يک تجربه جديد    245.75     
    76. بررسي ميزان زباله هاي عفوني توليدي در درمانگاههاي منطقه يک خدمات شهري مشهد    109.74     
    77. آلودگي آني حاصل از مديريت مواد زائد جامد شهري و اصول کلي نحوه کنترل آن    340.41     
    78. مخاطرات ناشي از توليد کمپوست مخلوط از پسماندهاي شهري و نقش آن در آلودگي خاک    143.49     
    79. جايگاه تفکيک از مبدا در مديريت پسماندهاي بيمارستاني    107.15     
    80. پروژه نظرخواهي از پيمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوري مکانيزه زباله در تهران    333.65     
    81. توانايي سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري مکاني(SDSS) در مکان يابي مجل دفن پسماندهاي ويژه    312.96     
    82. لزوم اجراي استانداردهاي ايزو در مديريت پسماند    82.94     
    83. بازيافت و توليد انرژي از يک واحد مرغداري گوشتي در شهرستان خرم آباد    358.77     
    84. بدست آوردن فن آوري توليد کودآلي گوگردي گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحي واحد صنعتي آن    120.73     
    85. جنبه هاي اکوفيزيولوژيکي دو گياه دارويي اسفرزه و زيره سبز تجت تاثير مقادير مختلف کمپوست توليد شده از زباله شهري    185.59     
    86. امکان سنجي نيروگاه بيوگازي ساوه    461.31     
    87. بررسي اثر باتري هاي مصرف شده خانگي بر کاهش کيفيت کمپوست    119.48     
    88.يک روش آزمايشگاهي جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست    306.68     
    89. توليد واريته پرتوليد کرم خاکي و اهميت آن در توليد ورمي کمپوست و کاربرد آن در بيوتکنولوژي کشاورزي و توليد مکمل غذايي    173.14     
    90. بررسي اثرات شيرابه زباله بر کيفت منابع آب هاي زير زميني در محل دفن زباله شهر سنندج    120.87     
    91. تحليل اقتصادي احداث نيروگاه بيوگاز سوز شهر مشهد    420.94     
    92. بررسي پتانسيل استفاده از ضايعات سبزيجات ميادين تره بار براي توليد ورمي کمپوست     495.96     
    93. نتايج مطالعات مديريت پسماد منطقه چابهار (شهري و روستايي)    495.96     
    94. تاثير غلظت هاي مختلق عصاره کمپوست هاي فصلي بر چوانه زني و خصوصيات رشدي گياه شاهي    109.80     
    95. بررسي و ارزيابي وضعيت موجود پسماندهاي روستاهاي استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعيت دفع پسماندها    187.01     
    96. بررسي مشکلات بازيافت بطري هاي پت در تهران و حومه و ارائه الگوي مناسب    116.06     
    97. توجيهات اکولوژي، اقتصادي طرج آموزشف جمع آوري و تفکيک پسماندهاي با ارزش يا خشک بازيافتي براساس نتايج مطالعات طرح هاي جامع مديريت پسماند 5 شهر ايران    179.10     
    97. توجيهات اکولوژي، اقتصادي طرج آموزشف جمع آوري و تفکيک پسماندهاي با ارزش يا خشک بازيافتي براساس نتايج مطالعات طرح هاي جامع مديريت پسماند 5 شهر ايران    175.97     
    99. طرح شيرابه حاصل از لندفيل شهري شهر مشهد    106.97     
    100. بررسي عملکرد روش دفن نيمه هوازي پسماندهاي شهري    203.97     
    101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود    211.40     
    102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد    248.27     
    103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف     192.89     
    104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده    139.95     
    105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان    115.37     
    106. بررسي ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين    120.82     
    107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن    205.82     
    108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران    149.42     
    109. برنامه ريزي استراتژيک در مديريت اجرايي پسماند    366.09     
    110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران    126.31     
    111. ارزشيابي اقتصادي بازيافت پسماندهاي خانگي منطقه بيست شهرداري تهران    489.42     
    112. ارزيابي ميزان رضايت از سيستم جمع آوري مکانيزه زباله و مشارکت    557.50     
    113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3    126.31     
    114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز    281.74     
    115. بررسي توليد ورمي کمپوست    351.29     
    117. « پسماندهاي بيمارستاني شهر تهران » زباله سوزي يا بي خطر سازي ؟

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

عضويت  / ورود
که آسودگی ما عدم ماست

برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورودعضويت  / ورود
برای نویسنده این مطلب naderloo تشکر کننده ها:
mohit85 (29 مهر ماه 1391 01:10)
رتبه: 2.7027%
 
نماد کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست ها : 2802
امتياز: 82179
تشکر کرده: 1419 بار
تشکر شده: 2130 بار
سن: 40
ساکن: تهران
عضویت: 17 آبان ماه 1387 01:00
آخرین بازدید: 29 مرداد ماه 1396 00:48
MMMMMMMMM

تبلیغات در موژ مهندسی بهداشت ایمنی محیط زیست جزوات کارشناسی ارشد و دکتری

  • تاپیک های مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    نويسنده

بازگشت به جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان