منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری محیط زیست و انرژی آزاد

در این انجمن به ارشد محیط زیست در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3251
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2129 دفعه
تماس:

منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری محیط زیست و انرژی آزاد

پست توسط naderloo »

دروس و ضرایب و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته های محیط زیست و انرژی آزاد

بخشي از مراجع آزمون كارشناسي ارشد و دكتري
منابع كارشناسي ارشد
١. آب و فاضلاب
- Wastewater Engineering (Treatment, Disposal, Reuse), George Tchobanolous,
Metcalf & Eddu Inc

- Unit Operation and Process in Environmental Engineering, Tom D. Reynolds, and
Paul A. Richarda, pws publishing company

- طراحي و راهبري جامع تاسيسات تصفيه آب، ترجمه: علي ترابيان، ناشر: دانشگاه تهران
٢. ارزيابي و آمايش سرزمين (كارشناسي ارشد)
- شالوده آمايش سرزمين، نويسنده: مجيد مخدوم، ناشر: دانشگاه تهران، 1391
- انسان و محيطزيست، نويسنده: فاطمه ناصحي و مسعود منوري، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، 1390
- ارزيابي ريسك اكولوژيك، نويسنده: مسعود منوري و عباسعلي دامن گير، ناشر: انتشارات ميترا، 1390
- ارزيابي اثرات زيست محيطي، نويسنده: مسعود منوري، ناشر: انتشارات ميترا، 1387 ، چاپ دوم
٣. اقتصاد خرد:
- مباني اقتصاد، نويسنده: مسعود نيلي، ناشر: نشر ني
- تئوري و مسائل اقتصاد خرد، نويسنده: سالواتوره، ترجمه: سبحاني، ناشر: نشر ني
- اقتصاد خرد، نويسنده: تيمور محمدي، ناشر: انتشارات پارسه، 1386
- اقتصاد خرد، نويسنده: محسن نظري، ناشر: انتشارات پوران پژوه، 1390
۴. اقتصاد كلان
- اقتصاد كلان، نويسنده: فريدون افضلي، ناشر: نشر ني
- اقتصاد كلان، نويسنده: تيمور رحماني، ناشر: انتشارات پارسه، 1390 ، جلد 1 و 2
۵. اكولوژي عمومي
- اكولوژي عمومي، نويسنده: محمدرضا اردكاني، ناشر: دانشگاه تهران، 1386
اكولوژي عمومي، نويسنده: علي اصغر نيشابوري، ناشر: دانشگاه پيام نور، 1382
۶. آلودگي محيطزيست
1387 ، چاپ پنجم ، - مهندسي محيطزيست، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي، جلد 1 و 2
- مدلسازي آلودگي هوا، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: دانشگاه صنعتي شريف
- لايه اوزون و محيطزيست، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي
- مواد زائد جامد، نويسنده: قاسمعلي عمراني، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي
- انرژي، محيطزيست و توسعه پايدار، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف
- آلودگيهاي محيطزيست (آب و خاك و هوا و صوت)، نويسنده: مينو دبيري، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي، 1389
- آلودگيهاي محيطزيست، نويسنده: فروغ گلكار، عليرضا فرهمند، ناشر: ماندگار، 1389
- شناخت، پيشگيري و كنترل آلودگيهاي محيطزيست، نويسنده: هويدي، ناشر: خانيران، 1391
- آلودگيهاي محيطزيست، نويسنده: افيوني عرفان منش، ناشر: دانش، 1390
- آلودگيهاي محيطزيست (هوا، آب، پسماند، صدا)، نويسنده: نبي اله منصوري، ناشر: آراد كتاب، 1390
- آلودگي هوا، نويسنده: منصور غياث الدين، ناشر: دانشگاه تهران
٧. آمار و اقتصادسنجي
- اقتصاد نفت در نظريه و عمل، نويسنده: احمديان، ناشر: نشر تربيت مدرس
٨. انرژي
- انرژي، محيطزيست و توسعه پايدار، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: نشر شريف
- مطالب قابل طرح در درس انرژي در رشته اقتصاد انرژي
تعاريف انرژي، اهميت انرژي، منابع انرژي، منابع انرژي فسيلي و تجديدپذير، جغرافيايي ذخاير انرژي در جهان،
استخراج و برداشت از ذخاير، سياستهاي مربوط به انرژي، مسائل كاهش مصرف انرژي، عرضه و تقاضاي انرژي،
مكانيسم بازار، محاسبه ارزش حرارتي منابع انرژي زاي مختلف، واحدهاي انرژي و فاكتورهاي تبديل انرژيها به يكديگر،
هزينه توليد انرژي و سرمايهگذاري، منابع اطلاعاتي در زمينه انرژي، اقتصاد و انرژي، مسائل تخصيص منابع، مدلهاي
پيشبيني مصرف انرژي، سياستهاي انرژي دولتها: رشد اقتصادي/ رشد مصرف، بازدهي انرژي، صرفه جويي در انرژي،
سياست هاي دولتها در مورد محيطزيست و نقش آنها در استخراج منابع انرژي
٩. دروس تخصصي (تجارت بين الملل، ماليه بين الملل، بخش عمومي، پول و بانكداري، اقتصاد اسلامي)
- حقوق تجارت بين الملل، تاليف: شيروي، ناشر: نشر سمت
- تجارت بين الملل، تاليف: سالواتوره، ترجمه: ارباب، ناشر: نشر ني
- پول، ارز و بانكداري، نويسنده: احمدي و صفرزاده، ناشر: نشر روز علم
- اقتصاد منابع تجديدشونده، فصل هشتم، نويسنده: احمديان، ناشر: نشر سمت
- اقتصاد سنجي، ترجمه: كياني
- كاربرد رياضي در اقتصاد و مديريت، نويسنده: كاظمي
١٠ . رياضيات آماري
- رياضيات آمار و احتمالات، نويسنده: بهبوديان
١١ . روشهاي آماري
- مفاهيم پايه اي آمار و احتمال، نويسنده: عبدالرضا بازرگان لاري، ناشر: انتشارات دانشگاه شيراز، 1386 ، چاپ دوم
١٢ . رياضيات مهندسي
- رياضيات مهندسي پيشرفته، ترجمه: حسين فرمان و سيامك كاظمي، ناشر: نشر دانشگاهي، جلد 1 و 2
١٣ . زبان تخصصي انگيسي (اقتصاد انرژي)
- IGPCC Report 2013
Wikipedia در ‘Alternative Energies’ و ‘Energy’ ، ‘OPEC’ - متون مربوط به
١۴ . زبان تخصصي انگليسي (اقتصاد محيطزيست)
- زبان تخصصي اقتصاد، ناشر: انتشارات سمت
- English for environmental health ناشر: انتشارات سمت
١۵ . زبان تخصصي انگليسي (آموزش، مديريت و برنامه ريزي محيطزيست- مديريت)
- Glossary of Terms for Negotiators of the Multilateral Environmental Agreements,
UNEP
- Constitute of the I.R. Iran, Articles 1-4, 44-50
- Basic Facts about the United Nations
-
(HSEMS ١۶ . زبان انگليسي (مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
- English for the student of environmental health
-
١٧ .شناخت محيطزيست
- اكولوژي، نويسنده: اردكاني، ناشر: دانشگاه تهران، 1383
- شناخت محيطزيست زمين سياره زنده، ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده، نويسنده: بوتكين و ادوارد كلر، ناشر: جهاد
دانشگاهي مشهد، 1382
- مباني محيطزيست، ترجمه: وهاب زاده، نويسنده: كنت وانت، ناشر: جهاد دانشگاهي، 1388
- زيستن در محيطزيست، ترجمه:مجيد مخدوم، ناشر: دانشگاه تهران، 1380
١٨ . كليات حقوق محيطزيست
- حقوق محيطزيست، ترجمه: محمدحسن حبيبي، ناشر: دانشگاه تهران، 1386 ، جلد 1 و 2
- مجموعه قوانين و مقررات محيطزيست، ناشر: سازمان حفاظت محيط زيست، 1383 ، جلد 1 و 2
١٩ . مباني ايمني
- ايمني كاربردي در صنايع، نويسنده: احسان اله حبيبي، ناشر: نشر فن آوران، 1387
- ايمني و بهداشت براي مهندسين ايمني، نويسنده: ايرج محمدفام، ناشر: نشر فن آوران، 1386
٢٠ . مباني بهداشت حرفه اي
- مباني بهداشت حرفه اي، نويسنده: عليرضا چوبينه و همكاران
- مباني بهداشت حرفه اي، نويسنده: آرام تيرگر و همكاران
- مهندسي صدا و ارتعاش، نويسنده: رستم گلمحمدي، ناشر: دانشجو، 1378
٢١ . مباني حقوق
- مقدمه علم حقوق، نويسنده: ناصر كاتوزيان، ناشر: گنج دانش، 1392
- قانون مدني، از مجموعه قوانين حقوقي، ناشر: گنج دانش، مجد، 1392
- قانون مجازات اسلامي، از مجموعه قوانين كيفري، ناشر: گنج دانش، مجد، 1392
- جزوه درسي مباني حقوق، فرهاد دبيري
٢٢ . مباني مديريت:
- مباني مديريت، نويسنده: عبدالله جاسبي، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي، 1384
٢٣ . مكانيك حرارت و سيالات
- مكانيك سيالات و هيدروليك، نويسنده: حسن مدني، ناشر: جهاد دانشگاهي اميركبير
- Fluid Mechanics, Victor lyle streeter, Mc Grow Hill
٢۴ . مقدمه حقوق بين الملل
- حقوق بين الملل عمومي، نويسنده: محمدرضا ضيائي بيگدلي، ناشر: گنج دانش، 1392
- بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي، نويسنده: رضا موسي زاده، دفتر مطالعات سياسي وزارت خارجه، 1390
- جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي، عباس پورهاشمي
٢۵ . هيدرولوژي مهندسي
- هيدرولوژي مهندسي، نويسنده: محمد نجمايي، ناشر: دانشگاه علم و صنعت
- هيدرولوژي مهندسي، نويسنده: احمد ميرباقري، ناشر: دانشگاه شيراز
منابع دكتري
٢۶ . ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي
- Valuing Environmental and Natural Resources, Timothy C. Haab and Kenneth E.Mc
Connell
- Environmental and Resource Valuation with Revealed Preferences, a theoretical
guide to empirial Models, Series Editor Ian J.Bateman
٢٧ . ارزيابي محيطزيست
- درسنامه آمايش سرزمين، واحد علوم و تحقيقات، 1390
- شالوده آمايش سرزمين، نويسنده: مجيد مخدوم، ناشر: دانشگاه تهران، 1380
- ارزيابي اثرات زيست محيطي، نويسنده: مسعود منوري، ناشر: انتشارات ميترا، 1388
- پيش بيني اثرات زيست محيطي، واحد علوم و تحقيقات، 1389
- مديريت محيطزيست، نويسنده: مسعود منوري و فاطمه قنبري، ناشر: واحد علوم و تحقيقات خوزستان، 1390
- ريسك اكولوژيك، نويسنده: مسعود منوري و عباسعلي دامن گير، ناشر: انتشارات ميترا، 1390
٢٨ . اقتصاد خرد
- نظريه اقتصاد خرد، نويسنده: فرگوسن، مترجم: محمدروزبهان، ناشر: مركز نشر دانشگاهي، 1390 ، چاپ سوم، جلد
1 و 2
- تحليل اقتصادي: نظريه و كاربرد (اقتصاد خرد)، نويسنده: موريس فيليپس، مترجم: كميجاني، ناشر: دانشگاه تهران،
1389 ، ويرايش اول چاپ 13 ، جلد 1
- تئوري اقتصاد خرد، مترجمان: قره باغيان، جمشيد پژويان، ناشر: رسا، چاپ 15
٢٩ . اقتصاد كلان
- اقتصاد كلان، نويسنده: روزبهان، ناشر: انتشارات تهران و نشر تابان، 1383
- اقتصاد كلان (نظريه و سياستهاي اقتصادي)، نويسنده: فريدون تفضلي، ناشر: نشر ني، 1391 ، ويرايش اول چاپ 19
- اقتصاد كلان (تئوري و سياست ها)، نويسنده: ويليام اچ برانسون، مترجم: عباس شاكري، ناشر: نشر ني، چاپ 19
٣٠ . اقتصاد محيطزيست
- اقتصاد منابع تجديدشونده، نويسنده: مجيد احمديان، ناشر: سمت، 1389 ، چاپ 3
- نظريه بازار و كاربرد آن براي منابع پايان پذير، نويسنده: مجيد احمديان، ناشر: سمت، 1391 ، چاپ 4
- Environmental Economics,OXFORD, Charles D.Kolstad, Second Edition
- Environmental Economics, theory and policy, Alfred Endres, December 2010
٣١ . آلودگيهاي صنعتي
- اصول كيفيت تصفيه آب و فاضلاب، نويسنده: شريعت پناهي، ناشر: دانشگاه تهران، 1388 ، چاپ 8
٣٢ . آلودگيهاي محيطزيست
- مديريت مواد زائد جامد، نويسنده: قاسمعلي عمراني، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي، 1389
- مهندسي محيطزيست، نويسنده: مجيد عباسپور، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي، 1387 ، چاپ پنجم، جلد 1 و 2
- آلودگي هوا (منابع، اثرات و كنترل)، نويسنده: منصور غياث الدين، ناشر: دانشگاه تهران، 1385
- آلودگيهاي محيطزيست هوا، آب، پسماند، صدا، نويسنده: نبي اله منصوري، ناشر: آراد كتاب، 1390
٣٣ . آمار و روش تحقيق
- مفاهيم پايه اي آمار و احتمال، نويسنده: عبدالرضا بازرگان لاري، ناشر: دانشگاه شيراز، 1386 ، چاپ دوم
- آمار (مفاهيم، روش ها و كاربردها)، نويسنده: محمد نوفرستي، ناشر: رسا، چاپ 2
٣۴ . آمايش سرزمين
- درسنامه آمايش سرزمين، واحد علوم و تحقيقات، 1390
- ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، ناشر: انتشارات ميترا، 1388
- شالوده آمايش سرزمين، نويسنده: مجيد مخدوم، ناشر: دانشگاه تهران، 1380
٣۵ .حقوق بين الملل محيطزيست
- حقوق بينالملل عمومي (بخش سوم حفاظت بينالمللي محيطزيست)، نويسنده: پاتريك دييه و آلن پله، ترجمه:
محمدحسن حبيبي، ناشر: انتشارات اطلاعات، 1382
- حقوق محيط زيست، ترجمه: محمدحسن حبيبي، ناشر: دانشگاه تهران، 1386 ، جلد 1 و 2 و 3
- حقوق درياها، نويسنده: منصور پورنوري، مركز ملي اقيانوس شناسي، 1385 ، جلد 1 و 2
- حقوق بين الملل درياها، نويسنده: منصور پورنوري، مركز ملي اقيانوس شناسي، 1383
- حقوق بين الملل محيطزيست، نويسنده: عباس پورهاشمي، ناشر: نشر دادگستر، 1392
٣۶ .حقوق داخلي محيطزيست
- مجموعه قوانين و مقررات محيطزيست، ناشر: انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، 1383 ، جلد 1
- قانون مجازات اسلامي، از مجموعه قوانين كيفري، ناشر: انتشارات مجد و گنج دانش، 1392
- قانون آئين دادرسي مدني، از مجموعه قوانين حقوقي، ناشر: انتشارات مجد و گنج دانش، 1392
- مباحث درسي حقوق داخلي محيط زيست، فرهاد دبيري، 1391
- مباحث درسي مسئوليت مدني، منصور پورنوري، 1391
٣٧ . روشها و تكنيكهاي مديريت محيطزيست
- اصول و روشهاي مديريت زيست محيطي، تاليف: كريستوفرجي بارو، ترجمه: مهرداد اندرودي، ناشر: كنگره، 1380
٣٨ . زبان خارجه (انگليسي) (دكتري حقوق)
- International law dictionary
- Law texts, 2012 ، انتشارات گنج دانش
- Environmental conventions texts, سايتهاي كنوانسيون هاي زيست محيطي
- The law of the sea convention, IMO 1982 ، سايت
٣٩ . زبان خارجه (انگليسي) (دكتري مديريت)
- Glossary of Terms for Negotiators of the Multilateral Environmental Agreements,
UNEP
- Constitute of the I.R. Iran, Articles 1-4, 44-50
- Basic Facts about the United Nations
(قابل دسترس از اينترنت)
۴٠ . زبان خارجه (انگليسي) (دكتري اقتصاد)
- انگليسي براي دانش جويان اقتصاد، نويسنده: الهه ستوده نما و ماري ويرجينياري احمدي و زهرا آقامحمدي
شيرازي، ناشر: سمت، 1391 ، چاپ 12
۴١ .شناخت محيطزيست
- اكولوژي، نويسنده: اردكاني، ناشر: دانشگاه تهران، 1383


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بازگشت به “ارشد محیط زیست”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان